Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2561 และงวดที่ 12/2561 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
 
การดำเนินการ โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น/ประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ [ 26 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 185 
 
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
 
แจ้งรายชื่อบุคคลผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 411
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player